Πολιτική Απορρήτου Aιτήσεων Eργασίας

Εταιρεία: Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.
Διεύθυνση: Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, 69100
Τηλ - Φαξ: 25310 38715 – 25310 38729
ΑΦΜ: 094470600
ΔΟΥ: Κομοτηνής
Αρ.Μ.Α.Ε.: 35100/67/Β/96/003
ΓΕ.ΜΗ: 014029110000

Ημερομηνία: 25/05/2018

 1. Εισαγωγή:

Ως μέρος της οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους αιτούντες εργασία. Η εταιρεία δεσμεύεται να είναι διαφανής σχετικά με το πώς συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων.

 1. Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. συλλέγει μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτές περιλαμβάνουν:

 • όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας,
 • λεπτομέρειες για τα προσόντα, της δεξιότητες, την εμπειρία και το εργασιακό σας παρελθόν,
 • πληροφορίες σχετικά με το τρέχον επίπεδο της αμοιβής σας, συμπεριλαμβανομένων σχετικών επιδομάτων,
 • εάν έχετε μία αναπηρία για την οποία η εταιρεία χρειάζεται να κάνει κάποιες λογικές προσαρμογές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσληψης.
 • πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα σας για εργασία στην Ελλάδα.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ενδέχεται να συλλέξει αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, δεδομένα που μπορεί να περιέχονται σε νόμιμα έντυπα, βιογραφικά, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή που συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών εκτίμησης προσόντων.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως οι αναφορές που παρέχονται για εσάς από τους πρώην εργοδότες σας. Θα επιζητήσουμε πληροφορίες από τρίτους μόνο εφόσον σας έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για εργασία και θα σας ενημερώσουμε ότι θα το πράξουμε.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται σε μία σειρά από διαφορετικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων του αρχείου της αίτησης σας, σε συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και άλλα πληροφοριακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Γιατί η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, για να πράξουμε κατόπιν της αίτησης σας, τα απαραίτητα βήματα προτού έρθουμε σε σύναψη σύμβασης μαζί σας. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να διασφαλιστεί ότι συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να ελέγξουμε το δικαίωμα σας για εργασία στην Ελλάδα, πριν την έναρξη της απασχόλησης.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία πρόσληψης, καθώς και για την τήρηση αρχείων της διαδικασίας. Η επεξεργασία δεδομένων από τους αιτούντες εργασία μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη διαδικασία της πρόσληψης, να αξιολογήσουμε και να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα του υποψηφίου για απασχόληση και να αποφασίσουμε σε ποιον θα προσφέρουμε μια θέση εργασίας. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα από αιτούντες εργασία προκειμένου να ανταποκριθούμε και να υπερασπιστούμε ενάντια σε νομικές αξιώσεις.

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ενδέχεται να επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα υγείας και πρόνοιας. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν ή όχι οι αιτούντες κάποια μορφή αναπηρίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εύλογες προσαρμογές για τους υποψηφίους που έχουν κάποια αναπηρία. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τέτοιες πληροφορίες, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που υπέχει η άσκηση ειδικών δικαιωμάτων σε σχέση με την απασχόληση.

Αν η αίτηση σας είναι ανεπιτυχής ή δεν υπάρχει κενή θέση εργασίας την συγκεκριμένη στιγμή σχετική με τα προσόντα σας, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ενδέχεται να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, με την προοπτική μελλοντικής πλήρωσης θέσης εργασίας σχετικής με τα προσόντα σας. Θα ζητήσουμε την συγκατάθεση σας προτού διατηρήσουμε το αρχείο σας για τον λόγο αυτό και είστε ελεύθερος/η να αποσύρετε την συγκατάθεση σας ή να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν σχετικής αίτησης.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Πληροφορίες σας μπορεί να μοιραστούν εσωτερικά για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Αυτό συμπεριλαμβάνει τα μέλη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και την ομάδα προσλήψεων, ερευνητές που εμπλέκονται στη διαδικασία της πρόσληψης, διευθυντές στο τμήμα της εταιρείας που υπάρχει μια κενή θέση και άτομα του τμήματος μηχανογράφησης (π.χ. για λόγους κρυπτογράφησης), ή εάν η πρόσβαση στα δεδομένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση του ρόλου τους.

Δεν θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, εκτός και αν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι επιτυχής και σας κάνουμε μία πρόταση για συνεργασία. Στη συνέχεια, θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με πρώην εργοδότες σας για να λάβουμε αναφορές για εσάς, τον εργασιακό σας βίο και να βρούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το εργασιακό σας παρελθόν.

 1. Πως η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. προστατεύει τα δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων σας. Έχουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν από λάθος, γίνει κατάχρηση τους ή αποκαλυφθούν και δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά από κανέναν, εκτός από τους υπαλλήλους μας για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 1. Για πόση χρονική διάρκεια η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. διατηρεί τα δεδομένα σας?

Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι ανεπιτυχής, η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα δεδομένα σας στο αρχείο για χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης. Εάν συμφωνείτε να μας επιτρέψετε την διατήρηση των δεδομένων σας στο αρχείο μας, θα τα διατηρήσουμε για αυτό το χρονικό διάστημα, για κενές θέσεις εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ή εφόσον αποσύρετε την συγκατάθεση σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν.

Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι επιτυχής, τα προσωπικά δεδομένα που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης θα μεταφερθούν στο προσωπικό σας αρχείο ανθρώπινου δυναμικού (ηλεκτρονικό ή/και χειρόγραφο) και θα διατηρηθούν κατά την διάρκεια της εργασίας σας στην εταιρεία μας. Η χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας μετά την πρόσληψη σας θα σας κοινοποιηθεί με την πολιτική απορρήτου εργαζομένου που θα σας δοθεί.

 1. Τα δικαιώματα σας για την προστασία των δεδομένων σας.

Ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε:

 • Να πληροφορηθείτε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν σχετικής αίτησης, κάτι που σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο αυτών που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε αλλαγή από την εταιρεία πιθανώς λανθασμένων δεδομένων ή να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία,
 • Να ζητήσετε από την εταιρεία την διαγραφή ή/και την διακοπή επεξεργασίας των δεδομένων σας, εάν δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή έχετε ασκήσει δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους και
 • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. στηρίζεται στα έννομα συμφέροντα της ως τη νομική βάση για την επεξεργασία ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ορθότητα τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
 • Να ζητήσετε τη διαβίβαση (φορητότητα) των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε άλλο μέρος.
 • Να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας, όταν σε περιορισμένες περιπτώσεις την έχετε παράσχει για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, οπότε και έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Όταν λάβουμε την ενημέρωση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός και εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Αν θα θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr [στο] vergina.com.gr, προκειμένου να λάβετε επιπλέον πληροφορίες για την υπόλοιπη διαδικασία.

Για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας ή οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες ή νόμιμα έντυπα (δελτίο ταυτότητας, κτλ.). Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Εάν πιστεύετε ότι η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. δεν έχει συμμορφωθεί με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Τι γίνεται εάν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν έχετε καμία εκ του νόμου ή συμβατική υποχρέωση να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. κατά την διαδικασία της πρόσληψης. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες, ίσως δεν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας σωστά ή καθόλου.