ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2018 Balance Sheet
2017 Balance Sheet
2014 Ισολογισμός